Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar.
Offentlighetsprincipen kan bara undantas om det finns bestämmelser i sekretesslagen som ger stöd detta.
Offentlighetsprincipen instiftades av Gustav III för att befästa sin makt över riksdagen. Sverige är ett av de länder som haft denna rättighet längst. Den är grundlagsskyddad. Det är bara i vissa undantagsfall som ett dokument kan beläggas med sekretess.

För kronofogdemyndighetens del medför det att vem som helst kan få veta om en person finns i kronofogdemyndighetens register, vilka skulder vederbörande har och vad myndigheten har gjort i ett ärende.

Offentlighetsprincipen är grundbulten för en demokrati. Om alla handlingar är offentliga, med några få undantag, kan också medborgare ta reda på hur myndigheter sköter sina uppgifter. I praktiken är den uppgiften lagd på journalister. Journalister är en viktig del i demokratin. Journalisters uppgift är att försvara demokratin. Grundlig undersökning hur makthavare skötet sitt ämbete gör att vi vid val kan rösta bort de som missbrukar makten. Utan journalister och öppenhet skulle det försvåra att upprätt hålla en demokrati.